innostars_banner2019
  團結香港基金

  組織架構

  2019-03-07

  「香港創新領軍人物大獎」的組織架構囊括多個主要團體及社會知名人士,評審團亦極具公信力。

  主辦機構:

  ohkf_logo_0.jpg

   

  支持機構:

  locpg.jpg

   

  locpg.jpg

   

   

   

  策略夥伴及贊助機構:

  innostars_hkx.png

   

  策略夥伴

  innostars_hkstp.jpg

  hkstp.jpg

  hkinvest.jpg

  hkgcc.jpg

  cgcc.jpg

  cmahk.jpg

  hkgcc.jpg

  cgcc.jpg

  cmahk.jpg

  hkgcc.jpg

  cgcc.jpg

  cmahk.jpg

  *排名不分先後

  SHARE