Our Hong Kong Foundation

    【市民心聲篇】第四集

    香港人出名勤奮拼搏,全港300多萬打工仔在各行業緊守崗位,為社會繁榮出力,貢獻社會,當然,聲音及訴求不能忽視! 新一屆政府上場,行政長官李家超多次強調會認真聽取社會各界意見。團結香港基金走訪各處搜集意見,今次就睇睇市民在就業方面對政府有咩期望同建議!

    SHARE